FAIL (the browser should render some flash content, not this).
► CƏRİMƏLƏR VƏ RÜSUMLAR

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Əlavə məlumat üçün: www.eco.gov.az

Qanunvericilik mənbəyi (rənglər istinad edilən normativ hüquqi sənədləri bildirir)

Xidmətin adı

Rüsumun məbləği 

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və basdırılması

1100 manat

 

Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdiriləsi

1100 manat

 

Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması

550 manat

 

Meşə mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin ərazisindən istifadə üçün ərizə

 


Xidmsətin adı

Rüsumun məbləği

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Ovçuluq biletinin verilməsi

11 manat

 

Iki il müddətinə verilir


Xidmətin adı

Rüsumun məbləği

Tələb edilən ərizə forması

Əlavə məlumat

Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə görə xüsusi icazənin alınmasına görə ödəmələr

 

 

 

I təhlükəlilik kateqoriyasına aid müəssisələr üçün

Şərti maliyyə vahidinin 720 misli

 

 

II təhlükəlilik kateqoriyasına aid müəssisələr üçün

Şərti maliyyə vahidinin 360 misli

 

 

III təhlükəlilik kateqoriyasına aid müəssisələr üçün

Şərti maliyyə vahidinin 180 misli

 

 

IV təhlükəlilik kateqoriyasına aid müəssisələr üçün

Şərti maliyyə vahidinin 90 misli

 

 

Yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativləri

Suyun keyfiyyət dərəcəsi

Yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativi, qəp./kub m.

Kür çayı

I

34,3

II

33,5

III

31,7

IV

29,3

V

26,5

VI

21,7

Respublikanın başqa çayları

I

26,3

II

25,7

III

24,4

IV

22,6

V

20,5

VI

16,9

 Qeyd:Hər bir su obyekti və ya onun sahələri üçün suyun keyfiyyət kateqoriyası «Azərhidromet» komitəsinin təsnifatına əsasən müəyyən olunur.

Yerüstü su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativləri

Regionlar

Yeraltı su ehtiyatlarından istifadəyə görə ödəmə normativi, qəp./kub m.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

26,4

Qalan rayonlar

71,5

Atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəmə normativləri

Çirkləndirici maddələrin adları 1 t çirkləndirici maddələrin atılmasına görə ödəmə normativi Əlavə məlumat
Azot 4-oksid 328,8 Gələcəkdə zərərli maddələrin siyahısı genişləndirilib dəqiqləşdiriləcəkdir Əgər atmosferə atılan zərərli maddə cədvəldə göstərilməmişdirsə, onda belə maddə üçün cədvəldə verilən homoloji cəhətcə ən yaxın maddənin ödəmə normativi əsas götürülür. Bu məsələni yerli təbiəti mühafizə komitəsi ilə həll etmək lazımdır.
Azot oksidi 268,3
Akrilonitril 303,6
Alüminium oksidi 135
Ammonyak 37,1
Ammonyaklı selitra 27,2
Malein anhidridi (buxar, aerozol) 332,6
Kükürd anhidridi (kükürd 4-oksid) 132
Sirkə anhidridi 192
Ftal anhidridi (buxar, aerozol) 235,2
Aseton 17,8
Asetaldehid (sirkə, aldehidi) 332,8
ZVK (zülallı-vitaminli konsentrat)-nın zülal tozu 7736,1
Benzapiren — 3,4 101·105
Benzol 105,2
Butadein — 1,3 7,1
Brom 166,3
Benzil-xlorid 1487,2
Vanadium 5-oksid 9800
Vinil asetat 60,7
Vinilxlorid 10516,3
Hidrogen-bromid (HB) 277,1
Hidrogen-florid (HF) 7838,1
Hidrogen-xlorid (HCL) 124
Hidrogen-sianid (HCN) 2256
Dioksan 281,1
Dimetilamin 1051,6
Dimetilsulfid 117,6
Dimetilformamid 135,8
Dioktilftalat 1176
Dixloretan 23,5
İzopren 59
İzobutilen 74,4
Kaprolaktam 96
Azot turşusu (nitrat turşusu) 226,3
Silisium-oksid 665,6
Kobalt 13840
Ksilol (solvent) 23,5
Ksilidin 1239,4
Manqan və onun birləşmələri (manqan 4-oksidə görə hesabla) 5640
Mis (mis oksidləri, misə görə hesabla) 8313,8
Mis (sulfat və misin duzları) 10733,1
Qeyri-üzvi arsenli birləşmələr 12648
Metiletilketon 52,6
Natrium hidroksidi 5542,6
Natrium karbonat 783,8
Naftalin 607,2
v-naftol 8586,5
Nikel 43800
Qalay xlorid (qalaya görə hesabla) 1175,8
Propilen oksid 831,4
Ağac tozu 157
Əhəng və gips istehsalatı tozu 200
Toz (kətan, pambıq), sulfanol tozu 235,2
Tərkibində silisium 4-oksid olan qeyri-üzvi tozlar 235,2
Şüşə liflərin tozu 480
Şüşə plastiklərin tozu 480
Sement istehsalatı tozu 360
Civə birləşmələri (civəyə görə hesabla) 179200
Civə 214663,5
His 332
Qurğuşun və onun birləşmələri, tetra-etil qurğuşundan başqa (qurğuşuna görə hesabla) 172000
Kidrogensulfid 328,8
Karbonsulfid 1314,5
Skipidar 8,6
Butil spirti (butanol) 7,4
Etil spirti 2,4
Stirol 1487,2
Tetrahidrofuran, epixlorqidrin 33,3
Tetraxloretilen (perxloretilen) 96
Toluol 13,6
Dördxlorlukarbon 20
Formaldehid 1920
Furfurol 105,2
Xlor 715,2
Tsikloheksan 7
Sink oksid 1960
Etil xlorid 23,5
Toikloheksanon 117,6
Etilbenzol 525,8
Etilen oksidi 429,3
Etilenqlikol 105,2
Karbon-2 oksidi (dəm qazı) 8
Sulfat turşusu 396
Fenol 136
Akril turşusu 277,1
Piridin 235,2
Dibutilftalat 1176
Karbohidrogenlər 1,04

 Atmosferə atılan çirkləndirici maddələrə görə ödəmə normativləri

Yanacaq növü

Yanacağın yanmasından əmələ gələn çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılmasına görə ödəmələrin normativi (t/manat)

Əlavə məlumat

Dizel yanacağı

50,1

İşlənmiş qazların zərərsizləşdirilməsi üçün
neytrallaşdırıcılardan istifadə etdikdə ödəmə
normativləri üçün 0,75 əmsalından istifadə olunur.

Benzil:

 

 

etilləşmiş

61,7

 

etilləşməmiş

37,4

 

Sülb tullantıların yerləşdirilməsinə görə ödəmə normativləri

Tullantıların növləri

1 ton tullantının yerləşdirilməsi üçün ödəmə normativləri (manat)

Əlavə məlumat

I dərəcəli toksik tullantılar — fövqəladə təhlükəli

1500

Atmosferin və su mənbələrinin mühafizəsini
təmin edən xüsusi quraşdırılmış yerlərdə
(poliqonlarda) anbarlaşdırılan tullantılara görə ödəmələr tutulmur.

II dərəcəli toksik tullantılar — yüksək təhlükəli

1000

III dərəcəli toksik tullantılar — orta təhlükəli

500

IV dərəcəli toksik tullantılar — az təhlükəli

250

Qeyri-toksik tullantılar

50

Dövlət rəmzləri

Viza

Azerbaijan Promo

Hesabla.az
Generasiya: 1537593270.22 san. və 6 verilənlər bazasına müraciət 0.014 san.